Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Föreningsstämman 2022

Protokoll och sammanfattning föreningsstämma 2022

Den 24 maj hölls föreningsstämma i OK ekonomisk förening, där flera viktiga beslut fattades. Ägarombuden tillsatte bland annat styrelse, röstade om motioner och beslutade om höjd återbäring för föreningens medlemmar.

Föreningsstämman är det högst beslutande organet i OK ekonomisk förening, och vid den årliga stämman bjuds föreningens 121 ägarombud (förtroendevalda medlemmar) in för att delta och rösta i viktiga frågor så som motioner, tillsättande av styrelse och beslut kring den återbäring som ska lämnas till föreningens medlemmar och ägare. Årets stämma inleddes med att styrelseordförande Jimmy Jansson hälsade välkommen och tackade ägarombuden på plats för deras tålamod och engagemang under de år pandemin gjort det omöjligt att ses fysiskt. Jimmy konstaterade också att det är ett fint år föreningen lägger till handlingarna där den finansiella situationen är robust och stark, vilket är en förutsättning för den hållbara omställning vi är mitt uppe i. En stark ekonomi är också nödvändig för att OK ska kunna vara en god och aktiv ägare samt för att stärka medlemskapet och demokratin i föreningen.
 

Under stämman redogjorde också vd och koncernchef Britt Hansson för året som gått i föreningen, där även hon underströk hur arbetet med hållbar utveckling är centralt i föreningens verksamheter. Britt berättade bland annat om de många hållbara initiativ som skett inom OKQ8 under året och lyfte även det arbete som genomförts för att skapa mer medlemsnytta. Föreningens finansiella styrka var i fokus även under Britts presentation då föreningen och verksamheterna levererar mycket fina resultat. Hela Britts föredragande finns att läsa i protokollet från stämman.


Höjda återbäringsnivåer och återbäring på elbilsladdning

Ägarombuden fattade vid stämman beslut om en höjd återbäring till medlemmarna med fem öre per liter på både obemannade och obemannade OKQ8-stationer. För första gången blir också elbilsladdning återbäringsgrundande. Totalt kommer medlemmarna att få dela på 34 miljoner kronor, en ökning med drygt 25 procent från fjolårets 27 miljoner.

Mer om återbäringen finns att läsa här.

 

Motioner

Till stämman hade sex motioner skickats in, varav stämman valde att bifalla en. Den motion som bifölls handlar om att en utvärdering om valen av ägarombud och regionala valberedare ska genomföras.

 

Val av förtroendevalda

En viktig del vid stämman är att ägarombuden röstar om styrelse, valberedning och revisorer.

 

Till styrelseordförande valdes:

Jimmy Jansson, omval


Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

Åsa Magnusson, omval

Tomas Norderheim, omval

Åsa Holmander, omval

Sten-Åke Karlsson, omval

Helena Leufstadius, omval

Maryam Yazdanfar, omval

Bilder och längre beskrivningar av styrelsens ledamöter finns här.
 

Till förtroendevalda revisorer valdes:

Förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare

Torbjörn Rigemar, Västra Frölunda (omval)
Ann-Sofie Andersson, Östersund (nyval)

Suppleanter till förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare
Tomas Holm, Limhamn (omval)
Fanny Persson, Uppsala (nyval)

 

Till föreningsstämmans valberedning valdes:

Mårten Lilja, sammankallande (nyval)
Mona Modin Tjulin (omval)
Patrik Schinzel (omval)
Monica Granström (omval)
Mikael von Krassow (nyval)  


 

Ta gärna del av bilagorna och det sammanställda protokollet för att läsa mer om de beslut och frågor som diskuterades på stämman.


We Effect

I samband med att föreningsstämman genomfördes och som sommargåva har OK ekonomisk förening valt att skänka 50 000 kr till We Effect och deras gedigna arbete i utvecklingsländer. We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. OK var tillsammans med flertalet andra kooperativa medlemsorganisationer med och grundade organisationen.

Protokoll föreningsstämma 2022
Bilaga 1 - Föreningsgranskarnas rapport 2021-2022 OK ekonomisk förening
Bilaga 2 - Återbäring styrelsens motivering