OK stämma

Protokoll och sammanfattning från föreningsstämman 2018

OK ekonomisk förenings föreningsstämma 2018 hölls den 30 maj i Stockholm.

Vid stämman röstade ägarombuden om val av styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättningar och arvoden för förtroendevalda samt fattade beslut om återbäringen. De tog även ställning till de motioner som medlemmarna inkommit med under året. 

Protokollet hittar du publicerat i sin helhet här intill.

Återbäring

För de tankningar och köp som föreningens medlemmar gjort hos OKQ8 under 2017 beslutade ägarombuden att ge 20 öre per liter vid bemannade stationer, 5 öre per liter vid obemannade minipris-stationer samt 2 % på övriga berättigade köp. Det innebär att medlemmarna uppskattas dela på ca 40 miljoner kronor i återbäring som skickas ut under de närmsta veckorna. 

Nya stadgar och verksamhetskod

Vid stämman fattade ägarombuden beslut om att anta nya stadgar. En av förändringarna i de nya stadgarna är att det nu blir möjligt att genomföra val av förtroendevalda digitalt. I samband med detta antogs också nya lydelser i föreningens verksamhetskod. De nya stadgarna börjar dock att gälla först när de registrerats hos Bolagsverket.  

Insamling till We Effect

Under stämman bidrog de närvarande deltagarna med 5 000 kronor till kooperationens insamlingsorganisation We Effect. Föreningen valde även att i år att skänka 25 000 kronor till We Effect som stämmogåva till deltagarna. Läs gärna mer om We Effects arbete och bidra även du

Förtroendevalda

Till styrelseordförande valdes:

 • Jimmy Jansson, omval


Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

 • Åsa Magnusson, omval
 • Roger Bolander, omval
 • Tomas Norderheim, omval
 • Sten-Åke Karlsson, omval
 • Yvonne Nygårds, nyval
 • Åsa Holmander, nyval

Läs mer om styrelseledamöterna, deras erfarenhet och deras uppdrag


Till förtroendevalda revisorer valdes:

 • Lars Backe, (förtroendevald revisor) omval
 • Torbjörn Rigemar, (förtroendevald revisor) omval


Till förtroendevalda revisorssuppleanter valdes:

 • Ann-Sofie Pettersson, (förtroendevald revisor) omval
 • Tomas Holm, (förtroendevald revisor) omval


Till föreningsstämmans valberedning valdes:

 • Anders Bergérus, (sammankallande) omval
 • Mona Modin Tjulin, omval
 • Gunnar Nilsson, omval
 • Ralf Sykfont, omval
 • Monica Granström, omval


Till valberedningskommittén valdes:

 • Britt Jansson Öhman, omval
 • Mikael von Krassow, omval
Kort om föreningsstämman

Föreningsstämman äger rum i maj/juni varje år och är högsta beslutande organ. Här beslutar ägarombuden till exempel hur stor återbäringen ska bli, vilka som ska ingå i styrelsen och vilka motioner som ska antas.

Så representeras medlemmarna

På föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud.

För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, anordnas regionstämmor i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region man som ägarombud blivit vald i, är uppdraget detsamma – att verka för en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning som gynnar alla föreningens medlemmar.