Laxå Pellets

Hållbar energi är ett av OK:s viktigaste områden. Att hålla svenska hem uppvärmda är något som OK har gjort i decennier, i dag främst genom dotterbolaget Laxå Pellets. Varje år säljer bolaget ca 100 000 ton pellets tillverkad av sågspån från svensk gran och tall.

Sågspånet som pelletsen tillverkas av är en restprodukt från skogsavverkning som annars skulle ligga och förmultna i skogen. Att använda pellets bidrar på så sätt till att effektivt bruka skogens värdefulla tillgångar.

Pelletsfabriken ligger i Röfors, ett samhälle i Laxå kommun. Det geografiska läget ger en närhet till större delen av Sveriges befolkning, vilket håller nere både kostnader och utsläpp vid leveranser.

I dag säljs en stor del med direktleveranser till svenska konsumenter. Laxå Pellets tog under 2018 ett strategiskt beslut att säkerställa leverans av pellets till sina småkunder och villaägare i en förväntad bristsituation. Målet var att hantera råvarubristen på ett sätt som gjorde 15 000 villaägare skadefria.

Medan större företagskunder kan importera bioprodukter från utlandet är villaägarna beroende av att det finns pellets att köpa på den lokala marknaden. Beslutet kan härröras till att OK gick in som ägare just för att vara med i omställningen från villaolja till bioenergi.

Att hantera många små kunder passar Laxå Pellets bra då hög servicegrad är en del av affärsmodellen. Strategin innebar också en halvering av exporten eftersom även dessa kunder kan lösa sina behov med andra leverantörer. Den danska marknaden har tredubblats de senaste åren och är idag större än den svenska.

Laxå Pellets beslöt även att tillfälligt prioritera ner tillväxten av produkten ströpellets under råvarubristen. Trots att marknaden har tillväxtpotential valde Laxå Pellets alltså bort den för att värna om de svenska villaägarna.

Utmaningarna till trots gjorde Laxå Pellets sitt bästa ekonomiska resultat någonsin.

Nytt avtal säkrar råvaruförsäljningen lokalt

Internationellt, inte minst i Europa och Asien, är tillväxten på pelletsmarknaden mycket god. Lokal miljöpåverkan har drivit på utvecklingen, exempelvis genom att tätbefolkade områden får bättre luft att andas när biobränsle ersätter fossila bränslen. Framför allt Korea och Japan är under snabb tillväxt.

Under hösten 2018 slöt Laxå Pellets ett avtal med Setra om att ta emot kutterspån från hyvleri vid sågverk i närheten av Laxå. I och med detta får Laxå Pellets 15 000 ton kutterspån per år att tillverka pellets av. Från och med 2019 har företaget kapacitet att ta emot restprodukterna året runt och det finns en lönsam marknad för volymerna.

Laxapellets.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 100 procent. 
Omsättning och resultat
2018 omsatte bolaget 135 miljoner kronor och gjorde ett operativt resultat om 4 miljoner kronor.
Anställda
20 personer är heltidsanställda varav 30 procent är kvinnor.