Protokoll och sammanfattning från föreningsstämman 2019

OK ekonomisk förenings föreningsstämma 2019 hölls den 28 maj i Stockholm.

Vid stämman röstade ägarombuden om val av styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättningar och arvoden för förtroendevalda samt fattade beslut om återbäringen. De tog även ställning till de motioner som medlemmarna inkommit med under året. 

Protokollet hittar du publicerat i sin helhet längst ned på denna sida.

Återbäring

För de tankningar och köp som föreningens medlemmar gjort hos OKQ8 under 2017 beslutade ägarombuden att ge 20 öre per liter vid bemannade stationer, 5 öre per liter vid obemannade minipris-stationer samt 2 procent på övriga berättigade köp. Dessutom fastslogs 2,5 procent ränta på medlemmarnas insatskapital. Det innebär att medlemmarna uppskattas dela på ca 40 miljoner kronor i återbäring och ränta som skickas ut under de närmsta veckorna. 

Nya stadgar och verksamhetskod

Vid stämman fattade ägarombuden beslut om att anta nya stadgar. En nyhet i stadgarna är att de tidigare regionstämmorna nu har avskaffats i samband med att valen av förtroendevalda nu sker digitalt. Som en följd av detta antogs också nya lydelser i föreningens verksamhetskod. De nya stadgarna börjar dock att gälla först när de registrerats hos Bolagsverket.  

Insamling till We Effect

Föreningen valde i år att skänka 50 000 kronor till We Effect som stämmogåva till deltagarna. Även deltagarna vid stämman bidrog med gåvor till organisationen. Läs gärna mer om We Effects arbete och bidra även du

Förtroendevalda

Till styrelseordförande valdes:

 • Jimmy Jansson, omval


Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

 • Åsa Magnusson, omval
 • Roger Bolander, omval
 • Tomas Norderheim, omval
 • Sten-Åke Karlsson, omval
 • Yvonne Nygårds, omval
 • Åsa Holmander, omval

Läs mer om styrelseledamöterna, deras erfarenhet och deras uppdrag


Till förtroendevalda revisorer valdes:

 • Lars Backe, omval
 • Torbjörn Rigemar, omval


Till förtroendevalda revisorssuppleanter valdes:

 • Tomas Holm, omval
 • Ann-Sofie Andersson, nyval


Till föreningsstämmans valberedning valdes:

 • Anders Bergérus, (sammankallande) omval
 • Mona Modin Tjulin, omval
 • Gunnar Nilsson, omval
 • Ralf Sykfont, omval
 • Monica Granström, omval


Till valberedningskommittén valdes:

 • Emil Forsberg, nyval
 • Mikael von Krassow, omval
Bilaga 1 – Förslag till ändringar i stadgar och verksamhetskod
Bilaga – VD:s presentation
Samlade handlingar
Inkomna frågor och förbättringsförslag till OKQ8

Kort om föreningsstämman

Föreningsstämman äger rum i maj/juni varje år och är högsta beslutande organ. Här beslutar ägarombuden till exempel hur stor återbäringen ska bli, vilka som ska ingå i styrelsen och vilka motioner som ska antas.

Så representeras medlemmarna

På föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud.

För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, väljs ägarombuden digitalt i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region man som ägarombud blivit vald i, är uppdraget detsamma – att verka för en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning som gynnar alla föreningens medlemmar.